While Cardiff & Vale University Health Board (CVUHB) are establishing the Welsh Gender Team, the London Gender Identity Clinic (GIC) will continue to offer appointments to new patients from Wales. We can confirm that all Welsh patients who have been referred to the London GIC remain on their waiting list. Your cases are open and you have not been discharged. Both Welsh Health Specialised Services and CVUHB acknowledge that there has been some confusion and would like to apologise for any recent misunderstanding or anxiety that may have been caused around the status of your appointments and where you might be seen.

Whilst we are not yet in a position to confirm the start date of the new service in Wales, we hope to be able to do so very shortly. The Welsh Gender Team has taken longer to set up than we anticipated, and we appreciate the frustrations this is causing. We would like to apologise for this, and thank you for your patience during this time. We hope that you understand that CVUHB believe it is essential to have the right mix of skills and expertise in place in order to be able to open the clinic. Until CVUHB is in a position to formally announce the start date, we wish to reiterate that the current pathway CP21 and referral process remain in place.

 

 

Tra bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (BIPC) yn sefydlu Tîm Rhyw Cymru, bydd Clinig Hunaniaeth Rhyw Llundain (THR) yn parhau i gynnig apwyntiadau i gleifion newydd o Gymru. Gallwn gadarnhau bod yr holl gleifion o Gymru sydd wedi cael eu hatgyfeirio i THR Llundain yn dal ar eu rhestr aros. Mae eich achosion ar agor ac nid ydych wedi cael eich rhyddhau. Mae Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru a BIPC yn cydnabod y bu rhywfaint o ddryswch a hoffem ymddiheuro am unrhyw gamddealltwriaeth diweddar neu bryder a achoswyd o amgylch statws eich apwyntiadau a ble y gallech gael eich gweld.

Er nad ydym mewn sefyllfa eto i gadarnhau dyddiad dechrau'r gwasanaeth newydd yng Nghymru, rydym yn gobeithio gallu gwneud hynny'n fuan iawn. Mae Tîm Rhyw Cymru wedi cymryd mwy o amser i'w sefydlu nag yr oeddem wedi'i ragweld, ac rydym yn gwerthfawrogi'r rhwystredigaethau y mae hyn yn ei achosi. Hoffem ymddiheuro am hyn, a diolch am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn. Gobeithiwn eich bod yn deall bod BIPC yn credu ei bod yn hanfodol cael y cymysgedd iawn o sgiliau ac arbenigedd yn eu lle er mwyn gallu agor y clinig. Hyd nes bod BIPC mewn sefyllfa i gyhoeddi'r dyddiad cychwyn yn ffurfiol, hoffem ailadrodd bod y llwybr presennol CP21 a'r broses atgyfeirio yn parhau yn eu lle.